• ثبت نام

قابل توجه دانشجویان محترم

جهت انتخاب واحد در نیمسال اول 98-97 محاسبه شهریه مطلابق با بخشنامه سال قبل بوده و در صورت صدور بخشنامه جدید ، محاسبه شهریه مطابق با دستور العمل جدید خواهد بود.