• ثبت نام

فهرست نشریات جعلی و بی اعتبار

 

دانشجویان محترم، الزاما برای اعتبار سنجی مقالات  هر سه فهرست زیر را بررسی نمایید:

 

فهرست نشریات بی اعتبار دانشگاه آزاد اسلامی

 

فهرست نشریات بی اعتبار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 

فهرست نشریات بی اعتبار وزارت بهداشت